• Polityka prywatności

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na twoim komputerze (bądź innym urządzeniu, z którego korzystasz).

Serwisy wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania twoich osobistych preferencji oraz informacji o logowaniu. Innymi słowy pliki cookies umożliwiają dostęp do niektórych funkcji serwisu.

Serwis umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (np. Google) w celach statystycznych.

Możesz zadecydować, czy chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na twoim urządzeniu. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Zwróć uwagę, że wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z opcji serwisu.

Ochrona danych osobowych.

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG). 
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 
  Dokonać można tego przez e-mail: kontakt@ofertyzkosmosu.pllub pisząc na adres Sprzedawcy.
 3. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.

3.1 Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedający, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

3.2 Źródło danych osobowych

Sprzedający otrzymał je od Klienta podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Klientaw Sklepie.

3.3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego.

Sprzedający przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Klientem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności;
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami Klienta, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Sprzedającego przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Sprzedający przetwarza dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, którym jest:

 • monitorowanie aktywności Klienta, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Klienta treściami lub ustawienia usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Klienta w Sklepie;
 • prowadzenie wobec Klienta działań marketingowych;
 • kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które Sprzedający świadczy Klientowi drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom orazzapewnienie bezpieczeństwa;
 • monitorowanie aktywności Klienta, (np. wyszukiwania słów kluczowych) pod kątempoprawy działania usług;
 • prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności poprawy działania usług czy zainteresowań Klienta;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • obsługa próśb Klienta przekazywanych do działu użytkownika porzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych dostępnych dla Klienta;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Sprzedającego obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Wyrażenie zgody przez Klienta jest równoznaczne z zezwoleniem na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych dostępnych dla Klienta;

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Klienta.

3.4 Konieczność podania danych osobowych

Sprzedający wymaga podania przez Klienta następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, login, hasło, numer telefonu, adresoraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Sprzedawca może wymagać od Klienta podania innych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych, danych.

3.5 Uprawnienia wobec Sprzedającego w zakresie przetwarzanych danych

Sprzedający gwarantuje egzekucję wszystkich praw Klienta wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedającego do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3.6 Sytuacje, w których Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych

Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł się Klient;
 • dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo sprzeciwu możliwe od 25 maja 2018 roku.

3.7 Udostępnianiedanych osobowych Klienta

Dane osobowe Klienta Sprzedający udostępnia stronom podmiotom wspierającym s w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Dane osobowe klienta mogą zostać udostępnione organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Sklepie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji Sprzedający może ujawnić Google LLC adres IP Klienta.

3.8 Okres przechowywania danych osobowych

Sprzedający przechowuje dane osobowe Klienta przez czas obowiązywania zawartej między nimi umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Dane Klienta mogą być przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient może wziąć udział – Sprzedający może przetwarzać dane Klienta przez czas ich trwania i okres rozliczenia, w tym wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Sprzedający będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

W przypadku wsparcia Klienta przy uzyskaniu kredytu okres przechowywania danychw tym celu przez Sprzedającego będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

3.9 Transfer danych Klienta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe Klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

3.10 Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (w tym poprzez profilowanie) versus prawa Klienta

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to niosło ze sobą żadnych skutków prawnych.

Profilowanie danych osobowych przez Sprzedającego polega na przetwarzaniu danych Klienta (również w sposób zautomatyzowany), którego celem jest prognoza osobistych preferencji oraz zainteresowań.